Regional Directorate of Technical Education,Amravati
Regional Directorate of Technical Education,Amravati

Citizen Charter

Citizen Charter

महाराष्ट्र शासन

नागरिकांची सनद

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,

शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, गाडगे नगर, अमरावती.

दूरध्वनी क्रमांक : 0721-2573027

फॅक्स क्रमांक : 0721-2577913

नागरिकांची सनद