Regional Directorate of Technical Education,Amravati
Regional Directorate of Technical Education,Amravati
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५

तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय

शासकीय तंत्रनिकेतन परीसर, नवीन कॉटन मार्केट रोड, सहकारनगर,

अमरावती-444603.

१. अपिलीय अधिकारी :- डॉ. व्ही. आर. मानकर , प्र. सहसंचालक

२. माहिती अधिकारी :- श्री. एम. एम. अंधारे, सहाय्यक संचालक तांत्रिक

३. सहा.माहिती अधिकारी :- श्रीमती वि. ना. सदार , सहाय्यक संचालक अतांत्रिक

माहिती अधिकार अधिनियम २००५, कलम ४ (१)(ब) मधील १७ बाबींची माहिती.